گواهینامه امنیتی SSL

گواهينامه استاندارد ويژه دامنه بین المللی

قابل استفاده برای دامنه های بین المللی
صدور مجدد به تعداد نا محدود
پشتیبانی از 99% مرورگرها
$10,000 ميزان بيمه
صدور اني گواهينامه
نصب رايگان

گواهينامه استاندارد ويژه دامنه IR

قابل استفاده برای دامنه های ملی
صدور مجدد به تعداد نا محدود
پشتیبانی از 99% مرورگرها
$10,000 ميزان بيمه
صدور اني گواهينامه
نصب رايگان

گواهی امنیتی ویژه سایت های فروشگاهی

قابل استفاده برای کلیه دامنه ها
صدور مجدد به تعداد نا محدود
پشتیبانی از 99% مرورگرها
$10,000 ميزان بيمه
صدور اني گواهينامه
نصب رايگان

گواهینامه WildCard

قابل استفاده برای کلیه دامنه ها
صدور مجدد به تعداد نا محدود
پشتیبانی از 99% مرورگرها
$10,000 ميزان بيمه
صدور اني گواهينامه
نصب رايگان