نمایندگی هاست لینوکس

Linux-Reseller 01
 • فضای دیسک : 20 گیگابایت
 • ترافیک : نامحدود
 • تعداد دامنه : نامحدود
Linux-Reseller 02
 • فضای دیسک : 50 گیگابایت
 • ترافیک : نامحدود
 • تعداد دامنه : نامحدود
Linux-Reseller 03
 • فضای دیسک : 100 گیگابایت
 • ترافیک : نامحدود
 • تعداد دامنه : نامحدود
Linux-Reseller 04
 • فضای دیسک : 200 گیگابایت
 • ترافیک : نامحدود
 • تعداد دامنه : نامحدود
Linux-Reseller 05
 • فضای دیسک : 300 گیگابایت
 • ترافیک : نامحدود
 • تعداد دامنه : نامحدود