نمایندگی هاست ویندوز

Windows-Reseller 01
 • 20 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود تعداد دامنه
Windows-Reseller 02
 • 50 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود تعداد دامنه
Windows-Reseller 03
 • 100 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود تعداد دامنه
Windows-Reseller 04
 • 200 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود تعداد دامنه
Windows-Reseller 05
 • 300 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود تعداد دامنه