نمایندگی هاست ویندوز

Windows-Reseller 01
 • فضای دیسک 20 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد دامنه نامحدود
Windows-Reseller 02
 • فضای دیسک 50 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد دامنه نامحدود
Windows-Reseller 03
 • فضای دیسک 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد دامنه نامحدود
Windows-Reseller 04
 • فضای دیسک 200 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد دامنه نامحدود
Windows-Reseller 05
 • فضای دیسک 300 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد دامنه نامحدود