مرکز آموزش

آموزش ساخت Machine Key پرینت

  • ساخت Machine Key, Machine Key, create Machine Key
  • 112

برای تولید Machine Key مانند دستورالعمل زیر عمل نمایید:

ابتدا وارد سایت http://www.allkeysgenerator.com شوید تب "Machine Key" را انتخاب کنید

Online Machine Key Generator

در مرحله بعدی ورژن "asp.net" را مشخص کنید:

Online Machine Key Generator


کار به پایان رسید 
Machine Key برای شما ایجاد شد :


Online Machine Key Generator

Machine Key تولید شده را کپی کرده در فایل web.config داخل تگ system.web قرار دهید.آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت