کارت خرید

انتقال دامنه

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*


انتقال یک عدد دامنه

* امکان انتقال دامنه ای که به تازگی تمدید شده است وجود ندارد.