کارت خرید

هاست ویندوز حرفه ای

Pro-Windows 01
 • 1 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود دامنه اضافه
 • نامحدود دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • SSD/NVMe نوع هارد
Pro-Windows 02
 • 3 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود دامنه اضافه
 • نامحدود دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • SSD/NVMe نوع هارد
Pro-Windows 03
 • 5 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود دامنه اضافه
 • نامحدود دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • SSD/NVMe نوع هارد
Pro-Windows 04
 • 10 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود دامنه اضافه
 • نامحدود دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • SSD/NVMe نوع هارد
Pro-Windows 05
 • 15 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود دامنه اضافه
 • نامحدود دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • SSD/NVMe نوع هارد
Pro-Windows 06
 • 20 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود دامنه اضافه
 • نامحدود دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • SSD/NVMe نوع هارد