کارت خرید

هاست ویندوز ایران

IR-Windows 01 New
 • 250 MB فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • 1 عدد دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • روزانه (نگهداری تا 14 روز) پشتیبان گیری
IR-Windows 02 New
 • 500 MB فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • 1 عدد دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • روزانه (نگهداری تا 14 روز) پشتیبان گیری
IR-Windows 03 New
 • 1 GB فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • 1 عدد دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • روزانه (نگهداری تا 14 روز) پشتیبان گیری
IR-Windows 04 New
 • 3 GB فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • 1 عدد دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • روزانه (نگهداری تا 14 روز) پشتیبان گیری
IR-Windows 05 New
 • 5 GB فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد دامنه اضافه
 • 2 عدد دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • روزانه (نگهداری تا 14 روز) پشتیبان گیری
IR-Windows 06 New
 • نامحدود فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد دامنه اضافه
 • 5 عدد دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • روزانه (نگهداری تا 14 روز) پشتیبان گیری
IR-Windows 07 New
 • نامحدود فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 10 عدد دامنه اضافه
 • 10 عدد دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • روزانه (نگهداری تا 14 روز) پشتیبان گیری