کارت خرید

گواهینامه امنیتی SSL

گواهينامه استاندارد - DV

قابل استفاده برای دامنه های ملی و بین المللی
صدور مجدد به تعداد نا محدود
پشتیبانی از 99% مرورگرها
$10,000 ميزان بيمه
صدور اني گواهينامه
نصب رايگان

گواهينامه شرکتی - EV

قابل استفاده برای دامنه های ملی
صدور مجدد به تعداد نا محدود
پشتیبانی از 99% مرورگرها
$10,000 ميزان بيمه
صدور اني گواهينامه
نصب رايگان

گواهینامه WildCard

قابل استفاده برای کلیه دامنه ها
صدور مجدد به تعداد نا محدود
پشتیبانی از 99% مرورگرها
$10,000 ميزان بيمه
صدور اني گواهينامه
نصب رايگان