کارت خرید

میزبانی وب لینوکس ایران

IR-Linux 01
 • 50 MB فضای دیسک
 • 5 GB پهنای باند
 • نامحدود Parked Domain
 • 1 Add-On Domain
 • 1 دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • روزانه,هفتگی,ماهانه پشتیبان گیری
IR-Linux 02
 • 100 MB فضای دیسک
 • 10 GB پهنای باند
 • نامحدود Parked Domain
 • 1 Add-On Domain
 • 1 دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • روزانه,هفتگی,ماهانه پشتیبان گیری
IR-Linux 03
 • 200 MB فضای دیسک
 • 15 GB پهنای باند
 • نامحدود Parked Domain
 • 1 Add-On Domain
 • 1 دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • روزانه,هفتگی,ماهانه پشتیبان گیری
IR-Linux 04
 • 500 MB فضای دیسک
 • 20 GB پهنای باند
 • نامحدود Parked Domain
 • 1 Add-On Domain
 • 1 دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • روزانه,هفتگی,ماهانه پشتیبان گیری
IR-Linux 05
 • نامحدود فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود Parked Domain
 • 2 Add-On Domain
 • 2 دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • روزانه,هفتگی,ماهانه پشتیبان گیری
IR-Linux 06
 • نامحدود فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود Parked Domain
 • 5 Add-On Domain
 • 5 دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • روزانه,هفتگی,ماهانه پشتیبان گیری
IR-Linux 07
 • نامحدود فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود Parked Domain
 • 10 Add-On Domain
 • 10 دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • روزانه,هفتگی,ماهانه پشتیبان گیری
IR-Linux 01 New
 • 250 MB فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود Parked Domain
 • 1 Add-On Domain
 • 1 دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • روزانه (نگهداری تا 14 روز) پشتیبان گیری
IR-Linux 02 New
 • 500 MB فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود Parked Domain
 • 1 Add-On Domain
 • 1 دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • روزانه (نگهداری تا 14 روز) پشتیبان گیری
IR-Linux 03 New
 • 1 GB فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود Parked Domain
 • 1 Add-On Domain
 • 1 دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • روزانه (نگهداری تا 14 روز) پشتیبان گیری
IR-Linux 04 New
 • 3 GB فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود Parked Domain
 • 1 Add-On Domain
 • 1 دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • روزانه (نگهداری تا 14 روز) پشتیبان گیری
IR-Linux 05 New
 • 5 GB فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود Parked Domain
 • 2 Add-On Domain
 • 2 دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • روزانه (نگهداری تا 14 روز) پشتیبان گیری
IR-Linux 06 New
 • نامحدود فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود Parked Domain
 • 5 Add-On Domain
 • 5 دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • روزانه (نگهداری تا 14 روز) پشتیبان گیری
IR-Linux 07 New
 • نامحدود فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود Parked Domain
 • 10 Add-On Domain
 • 10 دیتابیس
 • Cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • روزانه (نگهداری تا 14 روز) پشتیبان گیری