میزبانی وب ویندوز ایران

IR-Windows 01
 • ^wp1 اطلاعات عمومی
 • 50MB فضای دیسک
 • 5GB ترافیک ماهیانه
 • ایران محل سرور
 • 1 تعداد وب سایت قابل میزبانی
 • win2012 R2 نسخه ویندوز
 • نامحدود alias domain
 • ^wp1 امکانات برنامه نویسی
 • yes ASP
 • yes ASP.NET 3.5
 • yes ASP.NET 4.5
 • yes پشتیبانی از php
 • yes Perl
 • yes Microsoft MVC
 • yes Microsoft AJAX
 • yes URL Rewrite
 • yes Microsoft Access
 • 5.1 MySQL version
 • 2012 R2 MS SQL versio
 • yes PHPMyAdmin
 • yes Custom Error Pages
 • yes فولدرهای رمز دار
 • 5.4 ورژن php
 • ^wp1 امکانات اضافه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • yes موتور آمار AWStats
 • yes فایروال
 • روزانه سرویس بکاپ خودکار
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • yes کنترل پنل
 • ^wp1 امکانات پایگاه داده ها
 • yes my Sql
 • yes MSSQL
 • ^wp1 امکانات ایمیل
 • yes دسترسی به ایمیل از طریق وب
 • yes POP3
 • yes IMAP
 • yes امکان سینک کردن ایمیل با موبایل
 • yes email forwarding
 • yes پاسخگوی خودکار ایمیل
IR-Windows 02
 • ^wp2 اطلاعات عمومی
 • 100MB فضای دیسک
 • 10GB ترافیک ماهیانه
 • ایران محل سرور
 • 1 تعداد وب سایت قابل میزبانی
 • win2012 R2 نسخه ویندوز
 • نامحدود alias domain
 • ^wp2 امکانات برنامه نویسی
 • yes ASP
 • yes ASP.NET 3.5
 • yes ASP.NET 4.5
 • yes پشتیبانی از php
 • yes Perl
 • yes Microsoft MVC
 • yes Microsoft AJAX
 • yes URL Rewrite
 • yes Microsoft Access
 • 5.1 MySQL version
 • 2012 R2 MS SQL versio
 • yes PHPMyAdmin
 • yes Custom Error Pages
 • yes فولدرهای رمز دار
 • 5.4 ورژن php
 • ^wp2 امکانات اضافه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • yes موتور آمار AWStats
 • yes فایروال
 • روزانه سرویس بکاپ خودکار
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • yes کنترل پنل
 • ^wp2 امکانات پایگاه داده ها
 • yes my Sql
 • yes MSSQL
 • ^wp2 امکانات ایمیل
 • yes دسترسی به ایمیل از طریق وب
 • yes POP3
 • yes IMAP
 • yes امکان سینک کردن ایمیل با موبایل
 • yes email forwarding
 • yes پاسخگوی خودکار ایمیل
IR-Windows 03
 • ^wp3 اطلاعات عمومی
 • 200MB فضای دیسک
 • 15GB ترافیک ماهیانه
 • ایران محل سرور
 • 1 تعداد وب سایت قابل میزبانی
 • win2012 R2 نسخه ویندوز
 • نامحدود add on domain
 • ^wp3 امکانات برنامه نویسی
 • yes ASP
 • yes ASP.NET 3.5
 • yes ASP.NET 4.5
 • yes پشتیبانی از php
 • yes Perl
 • yes Microsoft MVC
 • yes Microsoft AJAX
 • yes URL Rewrite
 • yes Microsoft Access
 • 5.1 MySQL version
 • 2012 R2 MS SQL version
 • yes PHPMyAdmin
 • yes Custom Error Pages
 • yes فولدرهای رمز دار
 • 5.4 ورژن php
 • ^wp2 امکانات اضافه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • yes موتور آمار AWStats
 • yes فایروال
 • روزانه سرویس بکاپ خودکار
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • yes کنترل پنل
 • ^wp3 امکانات پایگاه داده ها
 • yes my Sql
 • yes MSSQL
 • ^wp2 امکانات ایمیل
 • yes دسترسی به ایمیل از طریق وب
 • yes POP3
 • yes IMAP
 • yes امکان سینک کردن ایمیل با موبایل
 • yes email forwarding
 • yes پاسخگوی خودکار ایمیل
IR-Windows 04
 • ^wp4 اطلاعات عمومی
 • 500MB فضای دیسک
 • 20GB ترافیک ماهیانه
 • ایران محل سرور
 • 1 تعداد وب سایت قابل میزبانی
 • win2012 R2 نسخه ویندوز
 • نامحدود add on domain
 • ^wp4 امکانات برنامه نویسی
 • yes ASP
 • yes ASP.NET 3.5
 • yes ASP.NET 4.5
 • yes پشتیبانی از php
 • yes Perl
 • yes Microsoft MVC
 • yes Microsoft AJAX
 • yes URL Rewrite
 • yes Microsoft Access
 • 5.1 MySQL version
 • 2012 R2 MS SQL versio
 • yes PHPMyAdmin
 • yes Custom Error Pages
 • yes فولدرهای رمز دار
 • 5.4 ورژن php
 • ^wp3 امکانات اضافه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • yes موتور آمار AWStats
 • yes فایروال
 • روزانه سرویس بکاپ خودکار
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • yes کنترل پنل
 • ^wp4 امکانات پایگاه داده ها
 • yes my Sql
 • yes MSSQL
 • ^wp3 امکانات ایمیل
 • yes دسترسی به ایمیل از طریق وب
 • yes POP3
 • yes IMAP
 • yes امکان سینک کردن ایمیل با موبایل
 • yes email forwarding
 • yes پاسخگوی خودکار ایمیل
IR-Windows 05
 • ^Burns اطلاعات عمومی
 • نامحدود فضای دیسک
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • ایران محل سرور
 • 2 تعداد وب سایت قابل میزبانی
 • win2012 R2 نسخه ویندوز
 • نامحدود add on domain
 • ^Burns امکانات برنامه نویسی
 • yes ASP
 • yes ASP.NET 3.5
 • yes ASP.NET 4.5
 • yes پشتیبانی از php
 • yes Perl
 • yes Microsoft MVC
 • yes Microsoft AJAX
 • yes URL Rewrite
 • yes Microsoft Access
 • 5.1 MySQL version
 • 2012 R2 MS SQL versio
 • yes PHPMyAdmin
 • yes Custom Error Pages
 • yes فولدرهای رمز دار
 • 5.4 ورژن php
 • ^wp3 امکانات اضافه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • yes موتور آمار AWStats
 • yes فایروال
 • روزانه سرویس بکاپ خودکار
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • yes کنترل پنل
 • ^Burns امکانات پایگاه داده ها
 • yes my Sql
 • yes MSSQL
 • ^Burns امکانات ایمیل
 • yes دسترسی به ایمیل از طریق وب
 • yes POP3
 • yes IMAP
 • yes امکان سینک کردن ایمیل با موبایل
 • yes email forwarding
 • yes پاسخگوی خودکار ایمیل
IR-Windows 06
 • ^Silver اطلاعات عمومی
 • نامحدود فضای دیسک
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • ایران محل سرور
 • 5 تعداد وب سایت قابل میزبانی
 • win2012 R2 نسخه ویندوز
 • نامحدود add on domain
 • ^Silver امکانات برنامه نویسی
 • yes ASP
 • yes ASP.NET 3.5
 • yes ASP.NET 4.5
 • yes پشتیبانی از php
 • yes Perl
 • yes Microsoft MVC
 • yes Microsoft AJAX
 • yes URL Rewrite
 • yes Microsoft Access
 • 5.1 MySQL version
 • 2012 R2 MS SQL versio
 • yes PHPMyAdmin
 • yes Custom Error Pages
 • yes فولدرهای رمز دار
 • 5.4 ورژن php
 • ^Silver امکانات اضافه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • yes موتور آمار AWStats
 • yes فایروال
 • روزانه سرویس بکاپ خودکار
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • yes کنترل پنل
 • ^Silver امکانات پایگاه داده ها
 • yes my Sql
 • yes MSSQL
 • ^Silver امکانات ایمیل
 • yes دسترسی به ایمیل از طریق وب
 • yes POP3
 • yes IMAP
 • yes امکان سینک کردن ایمیل با موبایل
 • yes email forwarding
 • yes پاسخگوی خودکار ایمیل
IR-Windows 07
 • ^Golden اطلاعات عمومی
 • نامحدود فضای دیسک
 • نا محدود ترافیک ماهیانه
 • ایران محل سرور
 • 10 تعداد وب سایت قابل میزبانی
 • win2012 R2 نسخه ویندوز
 • نامحدود add on domain
 • ^Golden امکانات برنامه نویسی
 • yes ASP
 • yes ASP.NET 3.5
 • yes ASP.NET 4.5
 • yes پشتیبانی از php
 • yes Perl
 • yes Microsoft MVC
 • yes Microsoft AJAX
 • yes URL Rewrite
 • yes Microsoft Access
 • 5.1 MySQL version
 • 2012 R2 MS SQL versio
 • yes PHPMyAdmin
 • yes Custom Error Pages
 • yes فولدرهای رمز دار
 • 5.4 ورژن php
 • ^wp3 امکانات اضافه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • yes موتور آمار AWStats
 • yes فایروال
 • روزانه سرویس بکاپ خودکار
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • yes کنترل پنل
 • ^Golden امکانات پایگاه داده ها
 • yes my Sql
 • yes MSSQL
 • ^Golden امکانات ایمیل
 • yes دسترسی به ایمیل از طریق وب
 • yes POP3
 • yes IMAP
 • yes امکان سینک کردن ایمیل با موبایل
 • yes email forwarding
 • yes پاسخگوی خودکار ایمیل