میزبانی وب لینوکس ایران

IR-Linux 01
 • فضای دیسک : 50 MB
 • پهنای باند : 5 GB
 • Parked Domain : نامحدود
 • Add-On Domain : 1
 • دیتابیس : 1
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • پشتیبان گیری : روزانه,هفتگی,ماهانه
IR-Linux 02
 • فضای دیسک : 100 MB
 • پهنای باند : 10 GB
 • Parked Domain : نامحدود
 • Add-On Domain : 1
 • دیتابیس : 1
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • پشتیبان گیری : روزانه,هفتگی,ماهانه
IR-Linux 03
 • فضای دیسک : 200 MB
 • پهنای باند : 15 GB
 • Parked Domain : نامحدود
 • Add-On Domain : 1
 • دیتابیس : 1
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • پشتیبان گیری : روزانه,هفتگی,ماهانه
IR-Linux 04
 • فضای دیسک : 500 MB
 • پهنای باند : 20 GB
 • Parked Domain : نامحدود
 • Add-On Domain : 1
 • دیتابیس : 1
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • پشتیبان گیری : روزانه,هفتگی,ماهانه
IR-Linux 05
 • فضای دیسک : نامحدود
 • پهنای باند : نامحدود
 • Parked Domain : نامحدود
 • Add-On Domain : 2
 • دیتابیس : 2
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • پشتیبان گیری : روزانه,هفتگی,ماهانه
IR-Linux 06
 • فضای دیسک : نامحدود
 • پهنای باند : نامحدود
 • Parked Domain : نامحدود
 • Add-On Domain : 5
 • دیتابیس : 5
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • پشتیبان گیری : روزانه,هفتگی,ماهانه
IR-Linux 07
 • فضای دیسک : نامحدود
 • پهنای باند : نامحدود
 • Parked Domain : نامحدود
 • Add-On Domain : 10
 • دیتابیس : 10
 • کنترل پنل : Cpanel
 • وب سرور : LiteSpeed
 • پشتیبان گیری : روزانه,هفتگی,ماهانه