میزبانی وب ویندوز خارج

DE-Windows 01
 • فضای دیسک 50 مگابایت
 • پهنای باند 5 گیگابایت
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه 1 عدد
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل پلسک
 • نسخه پشتیبان روزانه تا 14 روز
DE-Windows 02
 • فضای دیسک 100 مگابایت
 • پهنای باند 10 گیگابایت
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه 1 عدد
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل پلسک
 • نسخه پشتیبان روزانه تا 14 روز
DE-Windows 03
 • فضای دیسک 200 مگابایت
 • پهنای باند 15 گیگابایت
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه 1 عدد
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل پلسک
 • نسخه پشتیبان روزانه تا 14 روز
DE-Windows 04
 • فضای دیسک 500 مگابایت
 • پهنای باند 20 گیگابایت
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه 1 عدد
 • دیتابیس 1 عدد
 • کنترل پنل پلسک
 • نسخه پشتیبان روزانه تا 14 روز
DE-Windows 05
 • فضای دیسک نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه 2 عدد
 • دیتابیس 2 عدد
 • کنترل پنل پلسک
 • نسخه پشتیبان روزانه تا 14 روز
DE-Windows 06
 • فضای دیسک نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه 5 عدد
 • دیتابیس 5 عدد
 • کنترل پنل پلسک
 • نسخه پشتیبان روزانه تا 14 روز
DE-Windows 07
 • فضای دیسک نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه 10 عدد
 • دیتابیس 10 عدد
 • کنترل پنل پلسک
 • نسخه پشتیبان روزانه تا 14 روز