میزبانی وب ویندوز خارج

DE-Windows 01
 • فضای دیسک : 50 مگابایت
 • پهنای باند : 5 گیگابایت
 • پارک دامین : نامحدود
 • دامنه اضافه : 1 عدد
 • دیتابیس : 1 عدد
 • کنترل پنل : پلسک
 • نسخه پشتیبان : روزانه تا 14 روز
DE-Windows 02
 • فضای دیسک : 100 مگابایت
 • پهنای باند : 10 گیگابایت
 • پارک دامین : نامحدود
 • دامنه اضافه : 1 عدد
 • دیتابیس : 1 عدد
 • کنترل پنل : پلسک
 • نسخه پشتیبان : روزانه تا 14 روز
DE-Windows 03
 • فضای دیسک : 200 مگابایت
 • پهنای باند : 15 گیگابایت
 • پارک دامین : نامحدود
 • دامنه اضافه : 1 عدد
 • دیتابیس : 1 عدد
 • کنترل پنل : پلسک
 • نسخه پشتیبان : روزانه تا 14 روز
DE-Windows 04
 • فضای دیسک : 500 مگابایت
 • پهنای باند : 20 گیگابایت
 • پارک دامین : نامحدود
 • دامنه اضافه : 1 عدد
 • دیتابیس : 1 عدد
 • کنترل پنل : پلسک
 • نسخه پشتیبان : روزانه تا 14 روز
DE-Windows 05
 • فضای دیسک : نامحدود
 • پهنای باند : نامحدود
 • پارک دامین : نامحدود
 • دامنه اضافه : 2 عدد
 • دیتابیس : 2 عدد
 • کنترل پنل : پلسک
 • نسخه پشتیبان : روزانه تا 14 روز
DE-Windows 06
 • فضای دیسک : نامحدود
 • پهنای باند : نامحدود
 • پارک دامین : نامحدود
 • دامنه اضافه : 5 عدد
 • دیتابیس : 5 عدد
 • کنترل پنل : پلسک
 • نسخه پشتیبان : روزانه تا 14 روز
DE-Windows 07
 • فضای دیسک : نامحدود
 • پهنای باند : نامحدود
 • پارک دامین : نامحدود
 • دامنه اضافه : 10 عدد
 • دیتابیس : 10 عدد
 • کنترل پنل : پلسک
 • نسخه پشتیبان : روزانه تا 14 روز