میزبانی وب ویندوز خارج

DE-Windows 01
 • 50 مگابایت فضای دیسک
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • 1 عدد دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • روزانه تا 14 روز نسخه پشتیبان
DE-Windows 02
 • 100 مگابایت فضای دیسک
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • 1 عدد دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • روزانه تا 14 روز نسخه پشتیبان
DE-Windows 03
 • 200 مگابایت فضای دیسک
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • 1 عدد دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • روزانه تا 14 روز نسخه پشتیبان
DE-Windows 04
 • 500 مگابایت فضای دیسک
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • 1 عدد دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • روزانه تا 14 روز نسخه پشتیبان
DE-Windows 05
 • نامحدود فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 عدد دامنه اضافه
 • 2 عدد دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • روزانه تا 14 روز نسخه پشتیبان
DE-Windows 06
 • نامحدود فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 عدد دامنه اضافه
 • 5 عدد دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • روزانه تا 14 روز نسخه پشتیبان
DE-Windows 07
 • نامحدود فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود پارک دامین
 • 10 عدد دامنه اضافه
 • 10 عدد دیتابیس
 • پلسک کنترل پنل
 • روزانه تا 14 روز نسخه پشتیبان