میزبانی وب لینوکس خارج

DE-Linux 01
 • فضای دیسک 50 MB
 • پهنای باند 5 GB
 • Parked Domain نامحدود
 • Add-On Domain 1
 • دیتابیس 1
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • پشتیبان گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
DE-Linux 02
 • فضای دیسک 100 MB
 • پهنای باند 10 GB
 • Parked Domain نامحدود
 • Add-On Domain 1
 • دیتابیس 1
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • پشتیبان گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
DE-Linux 03
 • فضای دیسک 200 MB
 • پهنای باند 15 GB
 • Parked Domain نامحدود
 • Add-On Domain 1
 • دیتابیس 1
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • پشتیبان گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
DE-Linux 04
 • فضای دیسک 500 MB
 • پهنای باند 20 GB
 • Parked Domain نامحدود
 • Add-On Domain 1
 • دیتابیس 1
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • پشتیبان گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
DE-Linux 05
 • فضای دیسک نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • Parked Domain نامحدود
 • Add-On Domain 2
 • دیتابیس 2
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • پشتیبان گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
DE-Linux 06
 • فضای دیسک نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • Parked Domain نامحدود
 • Add-On Domain 5
 • دیتابیس 5
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • پشتیبان گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
DE-Linux 07
 • فضای دیسک نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • Parked Domain نامحدود
 • Add-On Domain 10
 • دیتابیس 10
 • کنترل پنل Cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • پشتیبان گیری روزانه,هفتگی,ماهانه