میزبانی وب حرفه ای ویندوز

Pro-Windows 01
 • فضای دیسک 1 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • کنترل پنل پلسک
 • نوع هارد SSD/NVMe
Pro-Windows 02
 • فضای دیسک 3 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • کنترل پنل پلسک
 • نوع هارد SSD/NVMe
Pro-Windows 03
 • فضای دیسک 5 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • کنترل پنل پلسک
 • نوع هارد SSD/NVMe
Pro-Windows 04
 • فضای دیسک 10 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • کنترل پنل پلسک
 • نوع هارد SSD/NVMe
Pro-Windows 05
 • فضای دیسک 15 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • کنترل پنل پلسک
 • نوع هارد SSD/NVMe
Pro-Windows 06
 • فضای دیسک 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • دامنه اضافه نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • کنترل پنل پلسک
 • نوع هارد SSD/NVMe